تجهیزات شبکه برای راه اندازی یک شبکه ی اساسی با کاراییبالا بسیار مهم می باشند.
باربری غرب تهران